สระมรกต

สระมรกต
สระมรกต

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชุมทบทวนคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ

นายปรีชา ช่วยมี พัฒนาการอำเภอคลองท่อม ประชุม

คณะกรรมการกลุุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อทบทวน

การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯอำเภอคลองท่อม

ณ ห้องประชุมอำเภอคลองท่อม


วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

นายปรีชา ช่วยมี พัฒนาการอำเภอคลองท่อม ร่วมกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บ้านคลองแค

หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยน้ำขาว มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากสำนักงาน

คุมประพฤติ จังหวัดกระบี่ โดย นางสาวจีรพร ดวงประทุม และนายธงชัย อนงค์ ผู้ประสานงาน


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม จัดประชุม

ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการระดับตำบล

ตามแนวทางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีนางมาลินี ทองเชิญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ รวมบรรยาย

แนวทางการดำเนินงานฯ


วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมTOBENUM BER ONE

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ชมรม
To be number one บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยน้ำขาว
อำเภอคลองท่อม ร่วมจัดบูท นิทรรศการ ผลการดำเนินงานฯ เนื่องในโอกาส
รับเสด็จทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
To be number one ทรงมาติตามผลการดำเนินงานโครงการ
To be number one ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายบุญฤทธิ์ งานสม นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธาน การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ องค์กาบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ปลูกต้นโกศล สองข้างเส้นทาง พื้นที่ หมู่ที่ ๗-๘ ตำบลห้วยน้ำขาว เป็นเส้นทางสู่น้ำพุร้อนเค็ม


กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายบุญฤทธิ์ งานสม นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอำเภอคลองท่อม


นายอุทัย ชนะบางแก้ว พัฒนาการอำเภอคลองท่อม กล่าวรายงาน และเชิญ นายบุญฤทธิ งานสม นายอำเภอคลองท่อม มอบ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ ,๑๑ ตำบลพรุดินนา ซึ่งได้สนับสนุนทุนในการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม
กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอำเภอคลองท่อม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรม ศอช.สู่เส้นทางการเมืองใสสะอาด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคลองท่อมเหนือ
จัดเวทีประชาคม โครงการ ศอช...สู่เสนทางการเมืองใสสะอาด

บ้านบางคราม หมู่ที๔ ตำบลคลองท่อมเหนือ